top of page
 • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

ข้อมูลคืออะไร ข้อมูลหมายถึงอะไร

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.ข้อมูล หมายถึง สิ่งต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริงที่ได้รับจากประสาทสัมผัส หรือสื่อต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือการประมวลผล โดยข้อมูลอาจเป็นตัวเลข สัญลักษณ์ตัวอักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือรูปแบบอื่น ๆ


ตัวอย่างของข้อมูล

 • อุณหภูมิในวันนี้

 • จำนวนประชากรในประเทศไทย

 • ยอดขายสินค้าของร้านค้า

 • ข้อความในหนังสือ

 • รูปถ่าย

 • วิดีโอ

ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้


 • ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลข เช่น จำนวนประชากร ยอดขายสินค้า อุณหภูมิ

 • ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงเป็นตัวเลขได้ เช่น ความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์


ความสำคัญของข้อมูล

ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น


 • การตัดสินใจ ข้อมูลสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อสรุป

 • การแก้ปัญหา ข้อมูลสามารถช่วยให้เราหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข

 • การวางแผน ข้อมูลสามารถช่วยให้เราวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 • การวิจัย ข้อมูลสามารถใช้ในการวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ ๆ


แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลสามารถหาได้จากหลายแหล่ง เช่น

 • หนังสือ

 • เว็บไซต์

 • ฐานข้อมูล

 • การสำรวจ

 • การสัมภาษณ์


การจัดการข้อมูล

ข้อมูลจำนวนมหาศาลจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เช่น

 • ฐานข้อมูล

 • คลังข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูล


การใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ

การใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะข้อมูลสามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ เช่น

 • การละเมิดความเป็นส่วนตัว

 • การหลอกลวง

 • การโฆษณาชวนเชื่อ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen

Comments


bottom of page