top of page
 • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

เทคนิคการทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี ป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย รักษาสิ่งแวดล้อม

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.การทำลายสินค้าเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน ธุรกิจจำเป็นต้องทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น มลพิษสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์


เทคนิคการทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี:


1. ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย:

 • ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสินค้าอย่างเคร่งครัด กฎหมายเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทำลายของเสีย พ.ศ. 2541

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดแยก รวบรวม เก็บขน ย่อยสลาย หรือทำลายวัสดุเหลือใช้ พ.ศ. 2564


2. เลือกวิธีการทำลายที่เหมาะสม:

 • เลือกวิธีการทำลายที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ปริมาณสินค้า งบประมาณ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • เผา: เหมาะสำหรับสินค้าที่ติดเชื้อ หรือสินค้าที่มีอันตราย แต่ต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ

 • บด: เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นของแข็ง เช่น บรรจุภัณฑ์ ของเล่น เครื่องใช้

 • รีไซเคิล: เหมาะสำหรับสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากร

 • แปรรูปเป็นพลังงาน: เหมาะสำหรับวัสดุเหลือใช้บางประเภท เช่น พลาสติก ไม้


3. จัดทำเอกสารอย่างครบถ้วน:

 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทำลายสินค้าอย่างครบถ้วน เช่น

 • รายการสินค้าที่ต้องทำลาย

 • ปริมาณสินค้า

 • วิธีการทำลาย

 • วันที่ทำลาย

 • สถานที่ทำลาย

 • หลักฐานการทำลาย

 • ชื่อผู้รับผิดชอบ


4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:

 • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ

 • แจ้งล่วงหน้าก่อนทำลาย เพื่อขออนุญาตและรับคำแนะนำ


5. เก็บรักษาเอกสาร:

 • เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการทำลายสินค้าไว้เป็นหลักฐาน

 • เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี


การทำลายสินค้าอย่างถูกวิธี ช่วยให้ธุรกิจ:

 • ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • ลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย

 • รักษาชื่อเสียงของแบรนด์

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม


ตัวอย่าง:

บริษัท A จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทมีนโยบายคัดแยกสินค้าใกล้หมดอายุ ออกจากคลังสินค้า และนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล สินค้าที่ชำรุด หรือสินค้าที่ขายไม่ออก จะถูกคัดแยกประเภทและนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

 • สินค้าประเภทกระดาษ จะถูกนำไปรีไซเคิล

 • สินค้าประเภทพลาสติก จะถูกนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน

 • สินค้าประเภทอาหาร จะถูกนำไปทำลายโดยวิธีเผา


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen
Comments


bottom of page