top of page
 • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

5 กลยุทธ์ลดปริมาณสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่คลังสินค้า เสริมสภาพคล่อง รักษาสิ่งแวดล้อม

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.บทความนี้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้า เสริมสภาพคล่อง และรักษาสิ่งแวดล้อม


1. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลัง:

 • วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างละเอียด แยกประเภทสินค้า อายุสินค้า ยอดขาย สินค้าคงคลัง และ ระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้า

 • ระบุสินค้าที่ขายช้า สินค้าใกล้หมดอายุ สินค้าล้าสมัย

 • วิเคราะห์สาเหตุของสินค้าคงคลังสูง เช่น การคาดการณ์ความต้องการที่ผิดพลาด การสั่งซื้อสินค้ามากเกินไป กลยุทธ์การกำหนดราคาที่ไม่เหมาะสม


2. วางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง:

 • กำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทสินค้า

 • พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

 • กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้าคงคลัง เช่น โปรโมชั่น ลดราคา


3. เลือกใช้เทคโนโลยี:

 • ใช้ซอฟต์แวร์ ERP หรือระบบจัดการคลังสินค้า ช่วยให้ติดตามสินค้าคงคลัง วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใช้ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ช่วยให้สั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ


4. บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ:

 • จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ค้นหาสินค้าได้ง่าย ประหยัดเวลา และพื้นที่

 • พัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ส่งสินค้าได้รวดเร็ว ตรงเวลา และลดต้นทุน


5. ร่วมมือกับพันธมิตร:

 • ร่วมมือกับบริษัทขนส่งสินค้า ช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดต้นทุน

 • ร่วมมือกับบริษัทรีไซเคิล ช่วยให้จัดการสินค้าเก่าอย่างถูกวิธีและรักษาสิ่งแวดล้อม


6. กลยุทธ์การทำลายสินค้า:

 • คัดแยกสินค้าเก่า สินค้าที่ขายไม่ออก สินค้าใกล้หมดอายุ และสินค้าชำรุด

 • เลือกวิธีการทำลายสินค้าที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ปริมาณสินค้า งบประมาณ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • วิธีการทำลาย:

 • บด: เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ ของใช้ทั่วไป ชิ้นงานยางและพลาสติก

 • เผา: เหมาะสำหรับยา ของติดเชื้อ หรือยาที่มีอันตราย

 • รีไซเคิล: เหมาะสำหรับสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากร

 • แปรรูปเป็นพลังงาน: เหมาะสำหรับวัสดุเหลือใช้บางประเภท เช่น พลาสติก เศษไม้

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำลายสินค้าอย่างเคร่งครัด

 • บันทึกข้อมูลการทำลายสินค้าไว้เป็นหลักฐาน


ตัวอย่าง:

บริษัท F จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทใช้ซอฟต์แวร์ ERP ในการติดตามสินค้าคงคลัง วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า บริษัทมีนโยบายลดปริมาณสินค้าคงคลังโดย:

 • กำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทสินค้า

 • พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าใหม่ based on ข้อมูลการขาย

 • จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเก่า

 • ร่วมมือกับบริษัทขนส่งสินค้า ช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ทั่วถึง


ผลลัพธ์:

บริษัท F สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังลง 20% เพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้า 10% และเพิ่มสภาพคล่อง 15%


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen
Comments


bottom of page