top of page
  • รูปภาพนักเขียนNP GREEN library

PDPA คืออะไร: การเข้าใจกฎหมายความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค.

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นทุกวันนี้ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน ในประเทศไทย มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) เข้ามาเป็นกฎหมายที่สำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยPDPA คืออะไร?


PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร โดยระบุหลักการและมาตรการที่องค์กรต่างๆ ต้องปฏิบัติตามในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของบุคคลนั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย


ประเภทของข้อมูลที่ครอบคลุมโดย PDPA


  1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data): ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

  2. ข้อมูลส่วนตัว (Sensitive Personal Data): ข้อมูลที่มีความลับและอ่อนไหวมาก ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความเชื่อศาสนา และข้อมูลทางเพศ เป็นต้น

เหตุผลที่ PDPA สำคัญ


  1. ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล: PDPA ช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  2. สร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับองค์กรและบริการของมันในสายงาน

  3. ประชาชนมีความคุ้มครองในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: PDPA ทำให้บุคคลที่มีข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาไว้ มีความมั่นคงและความคุ้มครองต่อข้อมูลของตนเอง

สรุป


PDPA เป็นกฎหมายที่สำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลทั่วไปในการใช้ข้อมูลอย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย การรู้เรื่อง PDPA จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่มีความเป็นสุขและปลอดภัยในระยะยาว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทำลายสินค้า รับกำจัดสารเคมี และ ทำลายข้อมูลความลับ ขยะติดเชื้อ สามารถโทรปรึกษา และ สอบถามเราได้ที่


โทร: 085-151-9678 หรือ 096-164-4041Line ID: @npgreen
ดู 7 ครั้ง

Commentaires


bottom of page