top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์:


บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (NP Green Corporation) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลของลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลให้มีความเชื่อถือและความปลอดภัยที่สูงสุดตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล:
    - บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อการติดต่อและการบริการลูกค้า โดยการเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความยินยอมจากลูกค้า

2. การใช้ข้อมูล:
    - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การให้บริการ การติดต่อ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

3. การเปิดเผยข้อมูล:
    - ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยหรือให้กับบุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือมีการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดการให้บริการ

4. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล:
    - บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชำนาญ หรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่อนุญาต

 

5. การรักษาข้อมูล:
    - ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และจะถูกทำลายหรือทำให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เมื่อไม่จำเป็นต่อการเก็บรักษา

 

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย:
    - บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 

7. การฝึกอบรมและการตรวจสอบ:
    - บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด และจะมีการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อ

ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและมาตรฐาน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นใช้บังคับและอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขตามความจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถขอได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท NP Green Corporation หรือทางช่องทางที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

bottom of page